[Zaloguj]

Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi"

POWRÓT DRUKUJ

Dane teleadresowe:

Plac Stanisława Staszica 6
26-021 Daleszyce

Tel.: 41/307-26-44
Fax: 41/307-26-44
E-mail: biuro@bialelugi.pl
WWW: www.bialelugi.pl
Nr konta bankowego: 82 8485 0009 0000 0433 2000 0001
Władze:

Prezez Zarządu - Zdzisław Pniewski     


Informacje o zakresie działalności i osiągnięciach organizacji:

Białe Ługi

Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi", zwana dalej LGD jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego z terenu Miasta i Gminy Chmielnik, Daleszyce i Staszów oraz Gminy Bogoria, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów w województwie świętokrzyskim. LGD działa jako stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Białe Ługi

Głowne cele naszej działalności:
1. Opracowywanie i realizację dokumentów planistycznych, takich jak zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lokalna Strategia Rozwoju zwana dalej LSR w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR.
3. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych.
4. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych Unii Europejskiej.
5. Kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej.
6. Promocja obszarów wiejskich.
7. Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.
8. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich.
9. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy na obszarach wiejskich.
10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Białe Ługi

Białe Ługi

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://bialelugi.pl/

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego